Overal in Nederland te boeken!

Bel ons voor beschikbaarheid en kosten: +31 341 26 000 6 (24/7 bereikbaar)

Uitvaartbussen in Friesland

Vervoer van overledene, nabestaanden of belangstellenden tijdens uitvaarten per luxe karakteristieke touringcars in de provincie Friesland.

uitvaartbussen.nl

Uitvaartbussen.nl verzorgt in de gehele provincie Friesland het vervoer van overledenen, nabestaanden of belangstellenden tijdens een uitvaart met stijlvolle karakteristieke zwarte touringcars tussen huisadres, rouw- of uitvaartcentrum, kerk, begraafplaats of crematorium.

Tegen aantrekkelijke tarieven biedt Uitvaartbussen.nl een scala van zwarte touringcars aan met diverse mogelijkheden en passagierscapaciteiten. Wij garanderen u direct te kunnen melden of er nog voldoende beschikbaarheid is binnen het wagenpark voor uw verzoek en de daarmee gemoeide kosten.

De chauffeurs hebben geruime ervaring met het vervoer tijdens uitvaarten en geven een piëteitsvolle invulling aan de vervoersdienst.

Naast het vervoer per stijlvolle zwarte touringcar kan Uitvaartbussen.nl ook catering in de vorm van bijvoorbeeld lunchpakketten verzorgen voor tijdens het vervoer.

Uitvaartverzorgingen uit Friesland kunnen contact opnemen voor het bespreken van bijvoorbeeld vaste tarieven of de mogelijkheden voor representatie.

Statige voertuigen

Vele Voordelen

De inzet van een touringcar tijdens een uitvaart in de provincie Friesland heeft een groot aantal voordelen:

 • Geen parkeerproblemen
  Ideaal voor plaatsen waar weinig parkeergelegenheid beschikbaar is.

 • Meer passagiers, minder kosten
  De inzet van één touringcar komt qua kosten vaak overeen met de inzet van enkele volgauto's. Dit terwijl er meer passagiers vervoerd kunnen worden.

 • Samenzijn
  In tegenstelling tot aparte volgauto's kunnen per touringcar grotere gezelschappen tezamen reizen. Hetgeen een intieme sfeer en een saamhorig gevoel creëert en waarnodig troost kan bieden.

 • Meer comfort
  Alle touringcars binnen het wagenpark beschikken over een tal van comfor opties die het reizen zo comfortabel mogelijk maken.

 • Veilig en milieuvriendelijk
  Het vervoer per touringcar is de veiligste vorm van vervoer en omdat één touringcar meerdere auto's kan vervangen is het vervoer ook milieuvriendelijker.

Rouwvervoer per stijlvolle touringcar in Friesland

Uitvaartbussen.nl beschikt over diverse touringcars die speciaal zijn ingericht om rouwvervoer in de provincie Friesland te kunnen verzorgen.


Uitvaartbus Friesland

De uitvaartbussen zijn ingericht om overledene én nabestaanden te vervoeren tijdens de uitvaart. De uitvaartkist wordt op stijlvolle wijze aan boord van de touringcar geplaatst waarna de nabestaanden kunnen plaatsnemen rondom de overledene. Zo legt men gezamenlijk de laatste reis af naar begraafplaats of crematorium.


Uitvaartvolgbus Friesland

De uitvaartvolgbussen zijn ingericht om nabestaanden of belangstellenden te vervoeren tijdens de uitvaart. De uitvaartkist wordt per rouwauto, rouwkoets of uitvaartbus vervoerd tijdens de laatste reis naar begraafplaats of crematorium.


Stijlvol en discreet

Zowel de uitvaartbussen als de uitvaartvolgbussen zijn piëteitsvolle voertuigen in statige zwarte kleurstelling zonder opzichtige reclame-uitingen aan het exterieur. De ramen van de voertuigen zijn geblindeerd waardoor privacy aan boord geboden wordt.


Persoonlijke invulling

De uitvaartbussen en uitvaartvolgbussen bieden de mogelijkheid om aan boord persoonlijke foto's en films te tonen via de aanwezige lcd-schermen. Uiteraard kan ook persoonlijke invulling gegeven worden aan (achtergrond)muziek welke tijdens de rit wordt afgespeeld.
De af te leggen route van de laatste reis kan voeren langs plekken met emotionele waarde, zoals geboortehuis, voormalige woon- of werkplekken.


Professioneel en ervaren

Uitvaartbussen.nl is een professionele partner welke beschikt over de wettelijke communautaire vergunning personenvervoer, voldoet aan de eisen van interne vervoersmanager en financiële draagkracht én beschikt over adequate verzekeringen op de voertuigen en de onderneming.
Het bedrijf is opgericht in 1887 en verzorgd sinds 1910 onafgebroken al rouwvervoer. Alle chauffeurs beschikken over jarenlange ervaring met rouwvervoer en voertuigbeheersing, waardoor zij een piëteitsvolle invulling kunnen geven die past bij uitvaarten.


Altijd bereikbaar

Rouwvervoer moet vrijwel altijd op korte termijn geregeld worden, daarom zijn wij 7 dagen per week, 24 uur per dag, direct te bereiken via het telefoonnummer: +31 (0)341 - 260006 voor vragen over beschikbaarheid, mogelijkheden en reserveringen.

Friesland A - H

A
Aalsum (Ealsum)
Abbega (Abbegea)
Abbegaasterketting
Abbengawier
Abbewier (Jewier)
Achlum
Aegum (Eagum)
Aekinga
Akkerwoude (Ikkerwâld)
Akkrum
Akmarijp (Eagmaryp)
Allardsoog (Allardseach)
Allingawier
Almenum
Anjum (Eanjum)
Anneburen (Annebuorren)
Appelscha (Appelskea)
Arkens
Arkum
Arum
Atzeburen (Atsebuorren)
Augsbuurt (Lytsewâld)
Augustinusga (Stynsgea)
B
Baaiduinen
Baard
Baarderburen (Baarderbuorren)
Baburen
Baijum (Baaium)
Bakhuizen (Bakhuzen)
Bakkeveen (Bakkefean)
Balk
Ballingbuur
Ballum
Bandsloot
Bantega (Bantegea)
Bargebek
Barrum
Bartlehiem
Beers (Bears)
Beetgum (Bitgum)
Beetgumermolen (Bitgummole)
Beetsterzwaag (Beetstersweach)
Bergum (Burgum)
Berlikum (Berltsum)
Bernsterburen
Birdaard (Burdaard)
Birnstum
Blauwhuis (Blauhûs)
Blauwverlaat (Blauforlaet)
Blesdijke
Blessum
Blija (Blije)
Blokken, De
Boteburen (Boatebuorren)
Boelenslaan (Boelensloane)
Boer
Boijl (Boyl)
Boksum
Bollingawier (Bollingwier)
Bolsward (Boalsert)
Bonkwerd
Bontebok
Boornbergum (Boarnburgum)
Boornzwaag (Boarnsweach)
Boornzwaag (bij Balk)
Bornwird (Boarnwert)
Bornwirdhuizen (Boarnwerthuzen)
Boteburen
Bovenburen (oud?)
Bozum (Boazum)
Brantgum
Breezanddijk (Breesândyk)
Britsum
Britswerd (Britswert)
Broek (De Broek)
Broeksterwoude (Broeksterwâld)
Brongerga (Brongergea)
Buitenpost (Bûtenpost)
Buitenstverlaat
Buren (Bueren)
Buren, (Oosterzee)
Burgwerd (Burchwert)
Burum
Buweklooster (Bouwekleaster)
C
Commissiepolle
Cornjum (Koarnjum)
Cornwerd (Koarnwert)
D
Damwoude (Damwâld)
Dantumawoude (Dantumawâld)
De Blesse
De Blijnse
De Hoeve
De Kampen
De Knijpe (De Knipe)
De Laatste Stuiver (De léste Stuver))
De Rijp (De Ryp)
De Tike
De Valom (De Falom)
De Vlaren
De Veenhoop (De Feanhoop)
De Wilgen (De Wylgen)
Dedgum (Dedzjum)
Deersum (Dearsum)
Deinum
Delburen (Delbuorren)
Delfstrahuizen (Dolsterhuzen)
Dijken (Diken)
Dijkshorne (Dykshoarne)
Dokkum
Dokkumer Nieuwe Zijlen (Dokkumer Nije Silen)
Domwier
Dongjum (Doanjum)
Doniaburen
Doniaga (Dunegea)
Donkerbroek
Draaisterhuizen
Drachten
Drachtstercompagnie (Drachtster Kompenije)
Drieboerehuizen (Trijeboerehuzen)
Driesum (Driezum)
Drogeham (Droegeham)
Dronrijp (Dronryp)
E
Echten (Ychten)
Echtenerbrug (Ychtenbrêge)
Edens (Iens)
Ee (Ie)
Eemswoude
Eernewoude (Earnewâld)
Eesterga (Jistergea)
Eestrum (Jistrum)
Egbertsgaasten
Egypte
Eilanderbult (De Bult)
Elahuizen (Ealahuzen)
Elsloo
Engelum (Ingelum)
Engwerd
Engwier
Engwierum (Ingwierrum)
Exmorra (Eksmoarre)
Exmorrazijl (Eksmoardersyl)
F
Fatum
Ferwerd (Ferwert)
Ferwoude (Ferwâlde)
Finkeburen (Finkebuorren)
Finkum (Feinsum)
Firdgum (Furdgum)
Flansum (Flânsum)
Fochteloo
Folgeren
Follega (Follegea)
Folsgare (Folsgeare)
Fons
Formerum (Formearum)
Foudgum
Franeker (Frjentsjer)
Friens
Frieschepalen (Fryske Peallen)
G
Gaast
Gaasten
Gaastmeer (De Gaastmar)
Galamadammen
Galhoek
Garijp (Garyp)
Gauw (Gau)
Genum (Ginnum)
Gerkesklooster-Stroobos (Gerkeskleaster-Strobos)
Gersloot (Gersleat)
Giekerk (Gytsjerk)
Giekerkerhoek
Gietersebrug
Goënga (Goaiïngea)
Goëngahuizen (Goaiïngahuzen)
Goingarijp (Goaiïngaryp)
Gooium
Gorredijk (De Gordyk)
Goutum
Grauwe Kat
Greonterp
Groot Medhuizen
Grote Wiske
Grouw (Grou)
H
Halfweg
Hallum
Hallumerhoek (Hallumerhoeke)
Hamshorn (Hamsherne)
Hantum
Hantumeruitburen (Hantumer Utbuorren)
Hantumerhoek (Hantumerhoeke)
Hantumhuizen (Hantumhuzen)
Hardegarijp (Hurdegaryp)
Harich
Harkema (De Harkema)
Harkezijl
Harlingen (Harns)
Hartwerd (Hartwert)
Haskerdijken (Haskerdiken)
Haskerhorne (Haskerhoarne)
Hatsum
Haijum
Haule
Haulerwijk (Haulerwyk)
Hee
Heeg (Heech)
Heerenveen (It Hearrenfean)
Heide
It Heidenskip
Hemelum (Himmelum)
Hemert
Hemmemabuurt
Hempens (Himpens)
Hemrik (De Himrik)
Hemrikerverlaat (Himrikerferlaat)
Hennaard (Hinnaard)
Herbaijum (Hjerbeam)
Hiaure (De Lytse Jouwer)
Hichtum
Hidaard
Hieslum
Hijlaard (Hilaard)
Hijum
Hindeloopen (Hylpen)
Hitzum (Hitsum)
Hogebeintum (Hegebeintum)
Hollum
Holprijp
Holwerd (Holwert)
Hommerts (De Hommerts)
Hooibergen
Hoogzand (It Heechsân)
Hoorn
Hoornsterzwaag (Hoarnstersweach)
Hoptille
Horne
Hornsterburen
Horp
Houtigehage (De Houtigehage)
Huins (Húns)

Friesland I - O

I
Idaard (Idaerd)
Idsegahuizum (Skuzum)
Idserdaburen
Idskenhuizen (Jiskenhuzen)
Idzega (Idzegea)
IJlst (Drylts)
IJsbrechtum (Ysbrechtum)
Indijk (Wymbritseradeel) (Yndyk)
Indijk (Littenseradeel)
Indijk (Tietjerksteradeel)
Iniaheide
Irnsum (Jirnsum)
Itens
J
Janssenstichting
Janum (Jannum)
Jellum
Jelsum
Jet
Jislum
Jonkershuizen
Jonkersland (Jonkerslân)
Jorwerd (Jorwert)
Joure (De Jouwer)
Jousterp
Jouswerd
Jouswier
Jubbega derde sluis
Jubbega (Jobbegea)
Jutrijp (Jutryp)
K
Kaard
Kampen
Katlijk (Ketlik)
Kerkeburen
Kettingwier
Kie
Kiesterzijl
Kimswerd (Kimswert)
Kingmatille
Kinnum (Kinum)
Kleine Gaastmeer
Kleinegeest (De Lytse Geast)
Klein Groningen
Kleine Wiske
Klein Medhuizen
Kleine Wieren
Kletterbuurt (Kletterbuorren)
Klooster Anjum (Kleaster Anjum)
Klooster-Lidlum (Kleaster-Lidlum)
Koehool
Kolderwolde (Kolderwâlde)
Kollum
Kollumerpomp
Kollumerzwaag (Kollumersweach)
Kooihuizen
Kooisloot
Kooiplaats
Kootstertille (Koatstertille)
Kornwerderzand (Koarnwertersân)
Kortehemmen (Koartehimmen)
Kortwoude (Koartwâld)
Kortezwaag
Koudehuizum
Koudum
Koufurderrige
Koum
Kubaard (Kûbaard)
Kuikhorne (Kûkherne)
L
Laad en Zaad
Laakwerd
Laaxum (Laaksum)
Landerum
Langedijke
Langelille
Langezwaag (Langsweagen)
Langweer (Langwar)
Leeuwarden (Ljouwert)
Legemeer (Legemar)
Lekkerterp
Lekkum
Lemmer (De Lemmer)
Lichtaard
Lies
Lytshuizen
Lioessens (Ljussens)
Lions (Leons)
Lippenhuizen (Lippenhuzen)
Loënga (Loiïngea)
Lollum
Longerhouw (Longerhou)
Luchtenveld
Luinjeberd (Lúnbert)
Lutjelollum
Lutkepost (Lytsepost)
Lutkewierum (Lytsewierrum)
Luxterhoek
Luxwoude (Lúkswâld)
M
Maemert
Makkinga (Makkingea)
Makkum
Mantgum
Marrum
Marssum(Marsum)
Meilahuizen
Menaldum (Menaam)
Metslawier (Mitselwier)
Middelburen (Middelbuorren)
Midlum (Mullum)
Midsburen (Midsbuorren)
Midsland
Midsland aan Zee
Midsland-Noord
Miedum (Leeuwarden)
Miedum (Waadhoeke)
Mildam (Mildaam)
Minnertsga (Minnertsgea)
Mirns (Murns)
Moddergat
Molenend (Mûnein)
Molkwerum (Molkwar)
Morra (Moarra)
Moskou
Munnekeburen (Munnikebuorren)
Munnekezijl
Murmerwoude
N
Naarderburen
Nes (Ameland)
Nes (Boornsterhem)
Nes (Dongeradeel)
Niawier (Nijewier)
Nieuw Buren
Nieuwebildtdijk
Nieuwebildtzijl
Nieuwebrug (Nijebrêge)
Nieuwehorne (Nijhoarne)
Nieuweschoot (Nijskoat)
Nieuwe Vaart
Nij Altoenae
Nij Beets
Nijeberkoop
Nijega (Nyegea)
Nijehaske
Nijeholtpade
Nijeholtwolde
Nijelamer
Nijemirdum (Nijemardum)
Nijetrijne
Nijezijl
Nijhuizum (Nijhuzum)
Nijklaester
Nijland (Nijlân)
Noordbergum (Noardburgum)
Noordermeer
Noordwolde
O
Oenkerk (Oentsjerk)
Offingawier (Offenwier)
Oldeberkoop
Oldeboorn (Aldeboarn)
Oldeholtpade
Oldeholtwolde
Oldelamer
Oldeouwer (Alde Ouwer)
Oldetrijne
Olterterp
Oosterbierum (Easterbierrum)
Oosterend (Littenseradeel) (Easterein)
Oosterend (Terschelling) (Aasterein)
Oosterlittens (Easterlittens)
Oostermeer (Eastermar)
Oosternijkerk (Easternijtsjerk)
Oosterstreek
Oosterwierum (Easterwierrum)
Oosterwolde (Easterwâlde)
Oosterzee (Eastersee)
Oosterzee-Buren (Eastersee-Buorren)
Oosthem (buurtschap) (Easthim)
Oosthem (dorp) (Easthim)
Oostmahorn (De Skâns)
Oostrum (Eastrum)
Oost-Vlieland
Oostwoud
Opeinde (De Pein)
Ophuis (Ophûs)
Oppenhuizen (Toppenhuzen)
Oranjewoud (Oranjewâld)
Oud Beets
Oude Leije (Aldeleie)
Oude Schouw (Aldskou)
Oude Terp (Ald Terp)
Oudebildtzijl (Ouwe-Syl)
Oudega (Gaasterland-Sloten) (Aldegea)
Oudega (Smallingerland) (Aldegea)
Oudega (Wymbritseradeel) (Aldegea)
Oudehaske (Aldehaske)
Oudehorne (Aldhoarne)
Oudemirdum (Aldemardum)
Oudeschoot (Aldskoat)
Oudkerk (Aldtsjerk)
Oudwoude (Aldwâld)
Ouwsterhaule (Ousterhaule)
Ouwster-Nijega (Ousternijegea)

Friesland P - Z

P
Paesens (Peazens)
Parrega (Parregea)
Peins
Peperga
Petersburg
Piaam
Pietersbierum (Pitersbierrum)
Pingjum (Penjum)
Poppingawier (Poppenwier)
Q
Quatrebras
R
Raard
Rauwerd (Raerd)
Ravenswoud
Reidswal (Reidswâl)
Reitsum
Ried (Rie)
Rien
Rijperkerk (Ryptsjerk)
Rijs (Riis)
Rijtseterp
Rinsumageest (Rinsumageast)
Ritsumazijl (Ritsumasyl)
Rohel (Achtkarspelen) (Reahel)
Rohel (De Friese Meren) (Reahel)
Roodhuis (Reahûs)
Roodeschuur (Reaskuorre)
Roodkerk (Readtsjerk)
Roordahuizum (Reduzum)
Roptazijl (Roptasyl)
Rotstergaast
Rotsterhaule
Rottevalle (Rottefalle)
Rottum
Ruigahuizen (Rûgehuzen)
S
Sandfirden (Sânfurd)
Schalsum (Skalsum)
Scharneburen
Scharl (Skarl)
Scharnegoutum (Skearnegoutum)
Scharsterbrug (Skarsterbrêge)
Scherpenzeel
Schettens (Skettens)
Schiermonnikoog
Schillaard
Schingen (Skingen)
Schoterzijl
Schraard (Skraard)
Schrins (Skrins)
Schuilenburg (Skûlenboarch)
Schurega (Skuorregea)
Selmien
Sexbierum (Seisbierrum)
Siegerswoude (Opsterland) (Sigerswâld)
Siegerswoude (Tietjerksteradeel) (Sigerswâld)
Sijbrandaburen (Sibrandabuorren)
Sijbrandahuis (Sibrandahûs)
Sint Nicolaasga (Sint Nyk)
Sint Annaparochie (Sint Anne)
Sint Jacobiparochie (Sint Jabik)
Sintjohannesga (Sint Jânsgea)
Slappeterp
Slijkenburg
Sloten (Sleat)
Smalle Ee (Smelle Ie)
Smallebrugge (Smelbrêge)
Snakkerburen (Snakkerbuorren)
Sneek (Snits)
Snikzwaag (Sniksweach)
Sondel
Sonnega
Spanga
Spannenburg
Spannum
Spitsendijk
Stavoren (Starum)
Steggerda
Stiens
Striep (Stryp)
Stroobos
Suameer (Sumar)
Suawoude (Suwâld)
Sumarreheide
Surhuisterveen (Surhústerfean)
Surhuizum (Surhuzem)
Surhuizumer Mieden (Surhuzumer Mieden)
Swichum
T
Tacozijl
Tallum
Teerd (Teard)
Teijeburen
Teerns (Tearns)
Teetlum (Teatlum)
Ter Idzard
Terband (Terbant)
Tergracht (Tergrêft)
Terhorne (Terherne)
Terkaple
Ternaard
Teroele
Terwispel
Terzool (Tersoal)
Tibma (De Tibben)
Tichelwerk (Tichelwurk)
Truerd (Truerd)
Tietjerk (Tytsjerk)
Tijnje (De Tynje)
Tirns (Turns)
Tjalhuizum (Tsjalhuzum)
Tjalleberd (Tsjalbert)
Tjeintgum (Tsjeintgum)
Tjerkgaast (Tsjerkgaast)
Tjerkwerd (Tsjerkwert)
Tolsum
Triemen (De Trieme)
Trophorne
Tritzum
Twijzel (Twizel)
Twijzelerheide (Twizelerheide)
Tzum (Tsjom)
Tzummarum (Tsjummearum)
U
Uilesprong (De Ulesprong)
Uiteinde
Uitwellingerga (Twellingea)
Ureterp (Oerterp)
Ureterp aan de Vaart (Oerterp oan de Feart)
Ungabuurt
Ureterperverlaat
V
Vaardeburen
Veenklooster (Feankleaster)
Veenwouden (Feanwâlden)
Veenwoudsterwal (Feanwâldsterwâl)
Vegelinsoord (Vegelinsoard)
Veldburen (Fjildbuorren)
Veneburen
Vierhuis (De Friese Meren)
Vierhuis (Leeuwarden)
Vierhuizen (Wonseradeel)
Vijfhuizen (Achtkarspelen)
Vijfhuizen (Dongeradeel)
Vijfhuizen (Ferwerderadeel)
Vijfhuizen (Opsterland)
Vinkega
Visbuurt (Fiskbuorren)
Vosseburen
Vrouwbuurtstermolen (Buerstermûne)
Vrouwenparochie (Froubuurt)
W
Waaxens (Dongeradeel) (Waaksens)
Waaxens (Littenseradeel) (Waaksens)
Wammerd
Wanswerd (Wânswert)
Warfstermolen (Warfstermûne)
Warga (Wergea)
Warns
Warstiens
Wartena (Warten)
Waskemeer (Waskemar)
Weidum
Welsrijp (Wjelsryp)
Welgelegen
West aan Zee
Westergeest (Westergeast)
Westerlittens (Littenserbuorren)
Westernijkerk (Westernijtsjerk)
Westhem (Westhim)
Westhoek
West-Terschelling
Wetsens
Wier
Wierum
Wieuwerd (Wiuwert)
Wijckel (Wikel)
Wijnaldum (Winaem)
Wijnjeterpverlaat (Weinterpferlaat)
Wijnjewoude (Wynjewâld)
Wijns (Wyns)
Winsum
Wirdum (Wurdum)
Witmarsum (Wytmarsum)
Witveen (Wytfean)
Wolsum
Wolvega (Wolvegea)
Wommels
Wons (Wûns)
Workum (Warkum)
Woudsend (Wâldsein)
Wouterswoude (Wâlterswâld)
Wijtgaard (Wytgaard)
X
Y
Ypecolsga (Ypekolsgea)
Z
Zandbulten
Zandhuizen (Sânhuzen)
Zevenbuurt
Zuiderburen
Zuidereind
Zuiderend (Suwâld)
Zurich (Surch)
Zwaagwesteinde (De Westereen)
Zwagerbosch (Sweagerbosk)
Zwarte Haan
Zweins (Sweins)